இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

We need each other. We cannot make it on our own. God calls us to get together regularly to encourage and to motivate each other to live vibrant lives of service and faith. With the day of Jesus' return and our ultimate victory on the horizon, we should be motivated even more to help and to encourage each other.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Lord God, thank you for giving me a Christian family to encourage me and motivate me to serve others. Please use me to bless others when we gather in Jesus' name to praise you. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபிரெயர் 10:24-25

கருத்து