இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time that you caught yourself straying from a passionate walk with the Lord? Refreshing times come when we change our hearts and lives to live for God and with God in our everyday lives! In fact, Jesus has told us that he will reveal himself to us as we live obediently for him (see John 14:15-21). His home will be in us until he returns for us and we get to enjoy the ultimate refreshment — going home to be with him forever.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Abba Father, I am consciously turning my life over to you today. I ask for your forgiveness for any sin that I have committed. Please refresh me through a deeper awareness of Jesus' lordship and presence in my life today. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of அப்போஸ்தலருடைய  நடபடிகள் 3:19-20

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change