இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

கிறிஸ்துவானவர் எனக்குள் ஜீவிக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமையின் மூலமாய் அவரை போல ஆகும் வரையில் அவர் எனக்குள்ளாய் ஜீவிக்கின்றார் ( 2கொரிந்தியர்.3:18). அவரோட கூட நித்யகாலமாய் பரலோகத்தில் வாழும் வரைக்கும் என்னோடே கூட ஜீவிக்கிறார் ( யோவான்14:1-21). நான் எங்கே சென்றாலும், எதை செய்தாலும் அவர் என் கூடவே இருக்கிறார். நம்முடைய இலக்கு என்னவென்றால் அவர் நமக்குள்ளாய் வாழ்வது மாத்திரமல்ல, முழுமையாய் இருக்கும்படி செய்வதேயாகும். நிச்சயமாக, அது அவருடைய வல்லமையினாலும் அவருடைய ஆவியின் ஈவினாலும் நிறைவேற்றப்படும் !

Thoughts on Today's Verse...

Christ lives in me. Until I can become completely like him through the power of the Spirit (2 Cor. 3:18), he lives in me. Until I can go home to be with him he lives in me (John 14:1-21). Everywhere I go and everything I do, he is in me. Our goal is to have him formed more perfectly in us, not just live in us. Of course, that will be done by his power and through the gift of his Spirit!

என்னுடைய ஜெபம்

அன்புள்ள தேவனே , என்னுள் இருக்கும் இயேசுவின் சமூகம் இன்று உமது ஊழியத்தை செய்ய என்னை உற்சாகப்படுத்தும் . உமது கிருபையுள்ள குமாரனின் பிரசன்னத்தின் மூலமாய் உம் நித்திய கிருபையானது உம்முடைய குணாதிசயங்களுக்கும், சித்தத்துக்கும் என்னை அழைக்கிறது . இயேசுவே, தயவுகூர்ந்து என் இருதயத்தை நம் பிதாவின் இருதயத்தைப் போல ஆக்குங்கள். ஆமென்.

My Prayer...

O God, may the presence of Jesus within me stir me to do your work today. May your abiding grace, through the presence of your gracious Son, call me to your character and your concerns. O Jesus, please make my heart like our Father's. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of கொலோசெயர் -1:27-28

கருத்து