இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Even in our sound-byte world, far too many words are spoken in pledge to God that go unfulfilled. Let's thank him, praise him, and petition him. But let's also realize that, while our prayers need to be persistent, our words don't need to be elaborate or refined, just few in number.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty God, thank you that the Holy Spirit intercedes for me while I pray. Thank you that I don't have to have articulate prayers to be heard. Thank you for not expecting grandiose promises from me. I come to you as your child, your humble servant who longs to live for you and praise you with all of my life. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of  பிரசங்கி 5:2

கருத்து