இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Our hope is in the Lord! He is the basis of our security and the reason for our joyful songs! He is our protection and hope! He is the reason we rejoice!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Praise you, magnificent God and loving Father, for your merciful kindness, your awesome holiness, your rich forgiveness, and your never-ending love. I find my hope and protection in you. You are my hope for the future. In your name, and in the name of your Son Jesus, I rejoice and offer praise. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 5:11

கருத்து