இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Dryness, whether spiritual or physical, is sapping to the spirit and wilting to all living things. Let's join our hearts together today, ten of thousands strong, praying that God will do two things: (1) that he bring rain and refreshment on those lands that are parched and where times are hard; and (2) that he will refresh all of his servants who are discouraged and close to giving up in their difficulties, challenges, temptations, discouragements, and failures. Let's pray for today to be a day of refreshment and the beginning of revival in our world and among God's people!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Lord God Almighty, the one able to do more than all we ask or imagine, today, we join our voices and our hearts in asking you for refreshment for every land and every heart parched and wilted. Send your rains on the drought laden parts of our world. And dear Father, please bring revival throughout our world in our churches and the hearts of those who serve you. We ask this together in the name of Jesus Christ, our Lord and King. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 68:9

கருத்து