ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความแห้งแล้ง ไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิญญาณหรือทางกายภาพ ก็เป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจและนำแต่ความเหี่ยวแห้งมาสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหมด ขอให้เราทั้งหลายร่วมใจกันในวันนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าที่พระองค์จะทำสองสิ่งนี้ (1) พระองค์จะนำฝนและความสดชื่นมายังดินแดนเหล่านั้นที่แห้งและมีความทุกข์ยาก; และ (2) พระองค์จะทำให้ผู้รับใช้ทุกคนของพระองค์ที่กำลังท้อแท้และใกล้จะยอมแพ้ต่อความยากลำบาก การล่อลวง และความล้มเหลว ให้สดชื่นมีกำลังขึ้น ให้เราอธิษฐานที่วันนี้จะเป็นวันแห่งความสดชื่นและการเริ่มต้นการฟื้นฟูในโลกของเราและในบรรดาคนของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ พระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราขอหรือคิด ในวันนี้เรารวมเสียงและใจของเราที่จะขอให้พระองค์สำหรับการฟื้นฟูในทุกแผ่นดินและในใจที่แห้งแล้งของทุกคน ขอทรงส่งฝนของพระองค์ไปในที่ที่แล้งของโลกของเรา พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดนำการฟื้นฟูไปยังทั่วโลกของเรา ในคริสตจักรของเรา และในหัวใจของบรรดาผู้รับใช้พระองค์ เราร่วมกันอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและกษัตริย์ของเรา อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น