இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

When someone tries to stomp out the flame of dry broom weed, the sparks fly upward and ride upon the wind, spreading the flame far and wide. As Satan tried to use persecution to discourage the early church, the very martyrdom and persecution that drove these Christians from their homes was used by God to spread the message wherever they went. Each believer was a spark driven on the Divine Wind of God's empowering Spirit.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O great God of mercy and grace, give me a holy passion to share your love and power with all I meet no matter what circumstances led them into my acquaintance. Give me the wisdom to see and the courage to act on the opportunities to share Jesus with those in my life. In the name of the Lord Jesus, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of அப்போஸ்தலருடைய  நடபடிகள் 8:4

கருத்து