இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

மற்றவர்களுக்கு மெய்யாக ஊழியஞ் செய்யும் கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ள ஒரு நண்பர் புத்துணர்ச்சியின் அழகான ஈவைக் கொண்டுவருகிறார். இருப்பினும், மனிதர்களாகிய நாம், நிலையற்ற நண்பர்களாக இருக்க ஆசைப்படுகிறோம் - நாம் அவர்களுக்கு சிறிது காலம் தேவைப்படும் போது நம்மோடு இருக்கிறார்கள் , ஆனால் வியாதி , துக்கம் அல்லது முந்தைய பாவம் அல்லது பெலவீனம் அவைகளின் விளைவுகளினால் அநேக முறை சோர்வடைவதினால் வெகு காலத்திற்கு பிரிந்து போகிறோம் . உங்களுக்குத் தெரிந்த ஒருவர், கடந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு வகையில் விலங்கினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளாரா? அந்த நபரை இன்றோ, நாளையோ அல்லது நீண்ட காலமோ ஆசீர்வதிக்கும்படி கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறாரா? ஒநேசிப்போரு பவுலை ஆசீர்வதித்தது போல நீங்களும் மற்றவரை ஆசீர்வதிப்பது எப்படி - அநேகமுறையா , தொடர்ந்தா , வெட்கப்படாமலா ?

Thoughts on Today's Verse...

A friend in Christ who will faithfully serve others brings the beautiful gift of refreshment. Yet, as humans, we are tempted to be fickle friends — there for a bit while they need us, but often tiring over the long haul of extended recovery from illness, grief, or the consequences of previous sin or addiction. Is there someone you know who is still chained in some way to the past? Is the Lord calling upon you to bless this person today, tomorrow, or an extended time? What about blessing them as Onesiphorus blessed Paul — often, consistently, and without being ashamed?

என்னுடைய ஜெபம்

சர்வவல்லமையுள்ள மற்றும் இரக்கமுள்ள மேய்ப்பரே, கிறிஸ்துவுக்குள் அக்கறையுள்ள சகோதரர் அல்லது சகோதரியின் அன்பின் மூலமாக மாத்திரமே அனுபவிக்கக்கூடிய,உம் கிருபையின் ஊக்கம் தேவைப்படும் என்னைச் சுற்றியுள்ள விலையேறப்பெற்ற மக்களை காண என் கண்களைக் திறந்தருளும் . நீர் நேசிக்கும் இந்த மக்களுக்கு புத்துணர்ச்சியின் மிகவும் உறுதியான மற்றும் உண்மையுள்ள ஆதாரமாக இருக்க உமது பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையின் கொண்டு எனக்கு உதவுங்கள். இயேசுவின் நாமத்தில், இன்னும் விசுவாசமாகவும், சீராகவும் இருக்க உம்முடைய உதவியை நான் கேட்டு ஜெபிக்கிறேன் . ஆமென்.

My Prayer...

Almighty and tender Shepherd, please give me eyes to see your precious ones around me who need the encouragement of your grace that can only be experienced through the touch of a caring brother or sister in Christ. Please help me through the power of your Holy Spirit to be a more steadfast and faithful source of refreshment to these people you love. In Jesus' name, I ask for your help to be more faithful and consistent. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of  2 தீமோத்தேயு-2 Timothy 1:16

கருத்து