இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

"I believe, but help my unbelief!" That's what the father of the boy with convulsions said to Jesus (Mark 9:24). This must sometimes be our prayer, too. As we look at the great heroes of faith in Hebrews 11, we know this must have been their prayer as well. Their faith wasn't always perfect. Their trust wasn't always mature. But, they stayed at it; they believed and acted with a relentless assurance that somehow, someway, God would act and deliver. Let's stay at it with that kind of faith, too!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear God, "I believe, but help my unbelief." Please mature and empower my faith so that my life will be a steadfast and consistent testimony to your presence and grace. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபிரெயர் 11:1

கருத்து