இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Joy! Rejoicing! When we think about the glory of God and the grace that he has shared with us to make us righteous, how can we not rejoice? God is gloriously holy and majestic. He is eternal and just. We, on the other hand, are flawed, mortal, limited, and sinful. Yet in his rich mercy, he has made us righteous by the sacrifice of Jesus so that we could share an eternal home with him. Our response must be praise!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and righteous Father, I praise your name and give thanks for your grace. You are indeed more marvelous than my mind can comprehend and more generous than I can understand. So I offer you my praise, hoping that my life reflects my deep appreciation for all that you are and all that you have done for me. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 97:12

கருத்து