இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

"Don't complain or argue!" We don't normally associate these things with purity and blamelessness. Paul was extraordinarily close to the Philippians and knew them well. He knew their weaknesses and shortcomings. He also knew the destructive power that complaining and arguing have on the life of an otherwise vibrant community of Christians. Let's heed his warning today, as we see church after church taken under by the negative and cynical spirit that pervades modern culture.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Forgive me and cleanse me, O God, from my argumentive spirit. Please empower me with your Spirit to use my speech only to bless and to build up, never to tear down or discourage. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of பிலிப்பியர் 2:14-15

கருத்து