இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

There are not many things the Bible says Jesus "had" to do. This is a key one. Jesus had to be one of us. Notice that he did this so he could be like us, his brothers (and sisters) in every way. The reason? So he could be the perfect and faithful high priest who not only made atonement for our sins, but was also the atoning sacrifice for those sins. Incredible!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Thank you, Lord Jesus, for the incredible sacrifice you made so I could be adopted into our Father's family and become your younger sibling in our eternal family. Thank you for this grace that was motivated out of your love and carried out by your loving faithfulness. Through your name, Lord Jesus, I offer my praise and thanks to our Father. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபிரெயர் 2:17

கருத்து