ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనపట్ల దేవుని కోరికలను గుర్తించడం కష్టం కాదు. ఆయన మనకు రక్షణను అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఆయన కుమారుని అపురూపమైన బహుమతి ఈ సత్యానికి శక్తివంతమైన సాక్ష్యం. అయినప్పటికీ పాపం మరియు మరణం నుండి రక్షణ మన జీవితంలో ఒక్కసారి జరగాలని ఆయనకోరుకొనుటలేదు . మన జీవితాలు ప్రతిరోజూ తన రక్షణను ప్రతిబింబించాలని మరియు దానిని ఇతరులతో పంచుకోవాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. మనం న్యాయంగా ప్రవర్తించినప్పుడు, మన సంబంధాలలో దయను కొనసాగించినప్పుడు మరియు వినయపూర్వకమైన హృదయంతో మన ఆరాధనతో ఆయనను గౌరవించినప్పుడు, అప్పుడు దేవుని రక్షణ మన జీవితాల్లో నిజమవుతుంది మరియు అతని దయతో ఇతరులపై ప్రభావం చూపుతుంది. యేసు భాషలో, దేవుని రాజ్యం రావాలని మరియు పరలోకంలో ఉన్నట్లుగా భూమిపై కూడా జరగాలని మనము పని చేస్తాము.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు దయగల తండ్రీ, నేను ఈ నూతన సంవత్సరాన్ని ఆలింగనం చేసుకుంటున్నప్పుడు, మీ హృదయం ఏమి చూస్తుందో దానిని చూడటానికి నా కళ్లకు సహాయం చేయండి. పాపాన్ని ద్వేషించడం మరియు దయ అవసరమైన వారందరికీ దయ చూపడం నాకు నేర్పండి. దుర్వినియోగం మరియు దోపిడీని అసహ్యించుకుంటూ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం మరియు న్యాయంగా వ్యవహరించడం నాకు నేర్పండి. నీ ఆత్మ ద్వారా, నీ పవిత్ర మహిమ మరియు నా అస్థిరమైన పాత్ర మధ్య ఉన్న గొప్ప దూరాన్ని ప్రతిబింబించేలా నన్ను కదిలించు. నన్ను పూర్తిగా మీ బిడ్డగా చేసుకోండి, నేను యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు