ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు "దేవుని అన్వేషివా?" చాలా చరిత్రలో, ముఖ్యంగా విషయాలు బాగా జరుగుతున్నప్పుడు లేదా గొప్ప దుష్టత్వ సమయంలో, దేవుడు తనను వెంబడించే అనేకమందిని కనుగొనలేదు. కానీ అతను చూస్తున్నాడు! అతను వెతుకుతున్నాడు! ఇది అతనికి ముఖ్యం! పాపం వారి సంబంధాన్ని నాశనం చేయడానికి ముందు రోజు చల్లని సమయంలో దేవుడు ఆదాము మరియు అవ్వలతో నడిచినట్లు, దేవుడు మనతో నడవాలని కోరుకుంటాడు. కానీ వారి జీవితాల్లో తన ఉనికి కోసం హృదయాలు తపిస్తున్న వారి కోసం అతను వెతుకుతున్నాడు. కాబట్టి ఆయనకోసం ఆరాటపడదాం!

Thoughts on Today's Verse...

Are you a "God-seeker"? Through much of history, especially when things are going well or in times of great wickedness, God has not found many who seek after him. But he's looking! He's searching! It matters to him! Just as God walked with Adam and Eve in the cool of the day before sin destroyed their relationship, God longs to walk with us. But he's looking for those whose hearts are yearning for his presence in their lives. So let's yearn!

నా ప్రార్థన

నాకోసం వెతుకులాడుచున్న తండ్రీ, సర్వశక్తిమంతుడైన రాజా , నిన్ను తెలుసుకోవాలని మరియు మీ ద్వారా తెలుసుకోబడాలని నా హృదయం తహతహలాడుతోంది. నేను నిన్ను ముఖాముఖిగా చూసే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. ఆ రోజు వరకు, దయచేసి నా జీవితంలో మీ ఉనికిని చూపండి మరియు నా వ్యక్తిత్వములో లో మీ ఇష్టాన్ని జరిగించండి . ఇతరులు నా జీవితాన్ని చూసి, నేను నీ బిడ్డనని, నీ పవిత్ర నామాన్ని స్తుతించడానికే నేను జీవిస్తున్నానని తెలుసుకోవాలి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Searching Father, Almighty King, my heart yearns to know and be known by you. I look forward to the day that I see you face to face. Until that day, please show your presence and do your will in my character. May others see my life and know that I am your child and that I live to exalt your holy name. In Jesus' name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 53:2

మీ అభిప్రాయములు