ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు "దేవుని అన్వేషివా?" చాలా చరిత్రలో, ముఖ్యంగా విషయాలు బాగా జరుగుతున్నప్పుడు లేదా గొప్ప దుష్టత్వ సమయంలో, దేవుడు తనను వెంబడించే అనేకమందిని కనుగొనలేదు. కానీ అతను చూస్తున్నాడు! అతను వెతుకుతున్నాడు! ఇది అతనికి ముఖ్యం! పాపం వారి సంబంధాన్ని నాశనం చేయడానికి ముందు రోజు చల్లని సమయంలో దేవుడు ఆదాము మరియు అవ్వలతో నడిచినట్లు, దేవుడు మనతో నడవాలని కోరుకుంటాడు. కానీ వారి జీవితాల్లో తన ఉనికి కోసం హృదయాలు తపిస్తున్న వారి కోసం అతను వెతుకుతున్నాడు. కాబట్టి ఆయనకోసం ఆరాటపడదాం!

నా ప్రార్థన

నాకోసం వెతుకులాడుచున్న తండ్రీ, సర్వశక్తిమంతుడైన రాజా , నిన్ను తెలుసుకోవాలని మరియు మీ ద్వారా తెలుసుకోబడాలని నా హృదయం తహతహలాడుతోంది. నేను నిన్ను ముఖాముఖిగా చూసే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. ఆ రోజు వరకు, దయచేసి నా జీవితంలో మీ ఉనికిని చూపండి మరియు నా వ్యక్తిత్వములో లో మీ ఇష్టాన్ని జరిగించండి . ఇతరులు నా జీవితాన్ని చూసి, నేను నీ బిడ్డనని, నీ పవిత్ర నామాన్ని స్తుతించడానికే నేను జీవిస్తున్నానని తెలుసుకోవాలి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు