ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు" అని మాత్రమే బైబిల్ చెప్పలేదని మీకు తెలుసా. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని గందరగోళానికి గురి చేయాలనుకోవడంలేదు . దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని లేఖనాలు చాలాసార్లు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఇక్కడ ముఖ్యమైన సత్యాన్ని కోల్పోకండి. దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తున్నాడని లేఖనాలు చెబుతున్న ప్రతిసారీ, అది ఆ ప్రేమను కూడా ప్రదర్శిస్తుంది. దేవుని ప్రేమ భావోద్వేగం మరియు ఉద్దేశం కంటే ఎక్కువ. దేవుని ప్రేమ ప్రదర్శించబడింది . దేవుడు మనలను ఎంతగానో ప్రేమించాడు, "నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను" అని మాత్రమే చెప్పలేదు. దేవుడు తన సాటిలేని ప్రేమను మనకు అందించడానికి తన కుమారుడిని పంపి, త్యాగం చేసి చూపించాడు! దేవుడు తాను చెప్పేది చేస్తాడు అనేదానిని మనము ఎప్పుడూ సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు. అతను తన చర్యలతో ప్రేమ యొక్క వాగ్దానాలకు మద్దతు ఇచ్చాడు.

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నన్ను ప్రేమించినందుకు ధన్యవాదాలు. ఆ ప్రేమను నాతో చెప్పినందుకు మరియు చూపించినందుకు ధన్యవాదాలు. , ప్రియమైన తండ్రీ, నేను కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను! అని దయచేసి తెలుసుకోండి. నా ప్రేమకు సాక్ష్యంగా ఈ రోజు నా మాటలు మరియు చర్యలను అంగీకరించండి. యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు