ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆహా ! ఎంత గొప్ప సందేశం. మన జీవితాల్లో మనం ప్రేరేపించువారిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. మనకు కేవలం తలలోని జ్ఞానం కంటే ఎక్కువ ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు, దానిని మన జీవితంలో ఉపయోగించుకొనడానికి మరియు దానితో ప్రభావవంతంగా మరియు ప్రేరేపించువారిగా ఉండాలని అతను కోరుకుంటున్నాడు. కానీ నా కోసం, నేను కొంత ప్రయత్నం చేయాలి మరియు ఈ లక్షణాలలో ఎదగడానికి ప్రయత్నించాలి. "సరే దేవుని బిడ్డలారా , మీరు దానిని అనుసరించి మీ జీవితంలో మార్పు తీసుకురావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు!" అని పేతురు చెబుతున్నాడు,నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను! ఈరోజు ప్రారంభిద్దాం.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ దేవా, నీ కృపలో ఎదగడానికి నేను కృషి చేస్తాను. దయచేసి నా ప్రయత్నాలను ఆశీర్వదించండి మరియు నేను ప్రేమించలేని సమయంలో నన్ను ప్రేమించినందుకు మరియు నేను కోల్పోయినప్పుడు నన్ను విమోచించినందుకు నా హృదయపూర్వక ప్రశంసలుగా వాటిని స్వీకరించండి. నేను యేసుతో నా జీవితంలో మీ మహిమకు ఉత్పాదకంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను, ఆ యేసు నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change