ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

".ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్న కీర్తితో రూపాంతరం చెందింది " మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది కొనసాగుతున్న ప్రక్రియ, కానీ ఆత్మ యొక్క నిరంతర సహాయంతో - యేసు లాగా ఉండటానికి మన లక్ష్యాన్ని చేరుకోబోతున్నాం ! విషయంలో మన ప్రయాణాన్ని వదులుకోవద్దు. యేసు వైపు చూస్తూ ఉండండి మరియు పరిశుద్ధాత్మ మనలో దేవుని పనిని చేస్తుందని, ప్రతిరోజూ మనల్ని యేసు లాగా చేస్తుంది అని విశ్వసిద్దాం .

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, దయచేసి నా విశ్వాసం నిశ్చలంగా పెరగడానికి మరియు యేసుపై నా దృష్టిని కోల్పోయినందుకు నన్ను క్షమించు. నా ప్రణాళికలలో, ముఖ్యంగా నా ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతలో నేను మరింత ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి. దయచేసి ప్రతిరోజూ నన్ను యేసు లాగా చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change