ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్షమాపణ! ఎంత తీపి మరియు విలువైన బహుమతి. మనం సరిదిద్దడానికి, పూరించడానికి లేదా చెల్లించడానికి శక్తిలేని వాటిని దేవుడు యేసులో మన కోసం చేశాడు. అతనితో, ప్రతి రోజు కూడా వసంతకాలం యొక్క తాజా ప్రారంభం మరియు పునర్జన్మయె . కానీ అది మాకు ఇవ్వడానికి అతను చాలా ఘోరమైన ఖర్చు చెల్లించాడు!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నీ వేదనకు మరియు నీ కుమారుని రక్తం ద్వారా నా పాపాలను క్షమించే ఖర్చుకు ధన్యవాదాలు. నేను నా పాపం యొక్క ధరను తేలికగా తీసుకోవడానికి నిరాకరిస్తున్నాను మరియు మీ కృపను అభినందిస్తూ మీ మహిమ కోసం జీవిస్తాను. నా రక్షణ కోసం సమస్తమును త్యాగం చేసిన అతని నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change