ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"నేను దేనికోసం జీవిస్తున్నాను?" ఇది ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న అయితే, అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన ప్రశ్న "నేను ఎవరి కోసం జీవిస్తున్నాను?" ఒక వ్యక్తి మాత్రమే నేను ఎప్పటికీ చనిపోనని భద్రపరచగలరు ఎందుకంటే అతను ఇప్పటికే నా కోసం మరణించాడు మరియు మరణాన్ని జయించాడు! అతను నా కోసం చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, నేను అతని కోసం ఖచ్చితంగా జీవించబోతున్నాను!

నా ప్రార్థన

విజయుడైన ప్రభువా, నా ప్రభువైన యేసు ద్వారా నాకు మరణంపై విజయాన్ని అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. అతని త్యాగం ద్వారా పాపంపై నాకు విజయాన్ని అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను అతని కోసం జీవించినప్పుడు నా జీవితంలో ఈ రోజు నాకు విజయాన్ని అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు అనే అమూల్యమైన నామము ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change