ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆయన మన పాపాలను భరించాహ్లతెలుగుహ్లతెలుగుమోయటమే కాదు ; అతను మనము పొందవలసిన శిక్షను తాను అనుభవించాడు. అతని వేదన మన వైద్యం. అతని బాధ మన నీతి . పాపం యొక్క శిక్షను భరించడానికి అతను చాలా బాధలు అనుభవించిన తర్వాత మనం తిరిగి పాపం చేయడం గురించి ఎలా ఆలోచించగలం?

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ దేవా, నా పాపం, సమస్త పాపాల బరువు కింద మీ విలువైన కుమారుడిని చూడడానికి మీరు ఎలా నిలబడగలరు, నేను ఎప్పటికీ దానిని అర్థం చేసుకోలేను. ఇంత గొప్ప ప్రేమకు మరియు ఇంత గొప్ప దేవుడిగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. దేవా, నీతో పోల్చదగిన వారు ఎవరూ లేరు. నీ గొప్పతనం ఊహకు అందనిది, నీ ప్రేమ నా కలలకు మించినది. నా పాపాన్ని భరించిన యేసు ద్వారా నేను ఈ రోజు నీ మహిమ కోసం జీవిస్తాను, తద్వారా నేను మీ బిడ్డను అవుతాను. మీ కుమారుని అమూల్యమైన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change