اندیشه ها در مورد آیه امروز...

او گناهان ما را بر دوش گرفت. او نه تنها متحمل آنها شد؛ بلکه متحمل رنج و عذاب ناشی از تاوان گناهان ما شد؛ تاوانی که سزاوار ما بود. درد شدید ناشی از زخم های او منجر به شفای ما گردید. رنج او شد عدالت ما. ما چطور میتوانیم فکرش را بکنیم که دوباره به گناه برگردیم بعد از اینکه او بحدی درد کشید تا تاوان آنرا بر خود بگیرد؟

دعای من

ای خدای قدوس، تو شاهد جان سپردن پسر گرانقدرت در زیر بار گناه من و همه گناهان بودی، من هرگز سر در نمی آورم از اینکه تو چطور مقاومت کردی. تو را بخاطر محبت عظیم و بزرگیت میستایم.ای خدا، هیچکس را با تو نمیتوان مقایسه کرد. بزرگی و عشق تو ورای تصورات و آرزوهای من است. من امروز بوسیله عیسی برای جلال تو خواهم زیست، همان کسی که متحمل گناه من شد تا من بتوانم فرزند تو شوم. در نام پرارزش پسرت دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change