ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొన్ని విషయాలు చాలా సులభం. మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించలేము కాబట్టే ఒకరినొకరు ప్రేమించటానికి నిరాకరిస్తున్నాము . ఇది అర్థం చేసుకోవడం కష్టం కాదు. మరోవైపు, క్రీస్తునందున్న మన బంధువులలో కొందరిని ప్రేమించడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే వారు కఠినమైనవాళ్లు కాబట్టి. కాని, క్రీస్తు మనకోసం చనిపోయినప్పుడు మనం ఎటువంటివారమో గుర్తుంచుకోవాలి. మనము - శక్తిలేని, భక్తిహీనులు, పాపులు, శత్రువులు (రోమా ​​5: 6-11) - అయినప్పటికీ దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు మనలను రక్షించడానికి యేసును పంపాడు. కాబట్టి మన తోటి క్రైస్తవులతో ఉండటానికి "కష్టపడి జీవించటం" గురించి విలపించే ముందు, మనం పాపులుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం మంచిది. అప్పుడు మనం ఒకరితో ఒకరు మరింత ప్రేమగా ఉండడం ద్వారా ఆయన కృపకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.

Thoughts on Today's Verse...

Some things are very simple. We can't love God and refuse to love each other. This is not hard to understand. On the other hand, some of our "kinfolks" in the Lord and in our families are just downright hard to love because they can be so difficult. But, we need to remember who we were when Christ died for us —powerless, ungodly, sinners, and enemiesof God (Romans 5:6-11). Yet God loved us and sent Jesus to save us even when we weren't deserving. So before we whine about our "hard-to-live-with" fellow believers, we had better give thanks that God loved us when we were "hard-to-love" sinners. Then, we need to thank God for his grace by being more loving with each other.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లు నా తోటి క్రైస్తవులను ప్రేమించటానికి నాకు బలం, కరుణ మరియు ధైర్యం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God, please give me the strength, compassion, and courage to love my fellow Christians as you have loved me. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 యోహాను 4:21

మీ అభిప్రాయములు