ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు పిలువబడే సమస్త పిలుపులలో "పాపుల స్నేహితుడు." అనే పిలుపు అతనికి ఇష్టమైనదని నేను నమ్ముతున్నాను. దాని గురించి ఆలోచించండి, అది నాకు కూడా ఇష్టమైనదని నేను నమ్ముతున్నాను!

Thoughts on Today's Verse...

"The Friend of Sinners." Of all the things Jesus was called, I believe that was his favorite. Come to think of it, I believe it's my favorite, too!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, మీరు పాపాన్ని ద్వేషిస్తున్నారని మరియు అది మా జీవితాలలో సృష్టించే వినాశనాన్ని ద్వేషిస్తున్నారని నాకు తెలుసు, మీరు భూమిపైకి వచ్చినప్పుడు మీరు మాకు న్యాయమూర్తి కాదు, మా రక్షకుడవని మీరు మా స్నేహితునిగా ఉన్నందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞుడను. తప్పిపోయిన వారి పట్ల మీకున్న ప్రేమ గురించి మరింత అవగాహనతో ఈ రోజు జీవిస్తానని నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే కనుగొనబడుట అంటే ఏమిటో నాకు తెలుసు. నా ప్రభువైన యేసు ద్వారా, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

Father, while I know you hate sin and the havoc it creates in our lives, I am so thankful that when you came to earth you were not our judge but our Savior, you were our friend. I promise to live today more aware of your love for the lost because I know what it means to be found. Through Jesus my Lord, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of లూకా 19:10

మీ అభిప్రాయములు