ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నిజం మాట్లాడటం చాలా కష్టం. అది నేను ప్రేమతో చేయాలి అని మీ ఉద్దేశ్యం అనుకుంటా? అవును నేను క్రీస్తును కలిగిన పురుషునిగా లేదా స్త్రీగా ఉండాలంటే, ఆయన మాట్లాడినట్లు నేను ఇతరులతో మాట్లాడాలి.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నా హృదయంలో చేదు మరియు నా పెదవులపై అన్యాయానికి నన్ను క్షమించు. మీ ఆత్మ ద్వారా, ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి మరియు మిమ్మల్ని మహిమపరచడానికి నా ప్రసంగాన్ని మెరుగ్గా ఉపయోగించేందుకు నాకు సహాయం చేయండి. ఈరోజు నా సంభాషణలన్నింటిలో నీ ప్రేమతో నీ నిజాన్ని మాట్లాడగలను. సత్యము మరియు ప్రేమ అయిన అతని ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు