ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

తన రక్షణను మనకు ఇవ్వడానికి మనం "తగినంత మంచివారముగా " అయ్యేవరకు దేవుడు వేచి ఉండలేదు . బదులుగా, అతని దయ చాలా అవసరమై మనము సమస్తము కోల్పోయినప్పుడు అతను వచ్చాడు. అయితే దేవుని నిర్వచనం ప్రకారం ప్రేమ అనేది నిజంగా అప్పుడే అర్థమును కలిగియుంది ఇది ప్రకటించిన లేదా భావించిన దానికంటే ఎక్కువ, ఇది తీవ్రంగా ప్రదర్శించబడిన విషయం.

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు ప్రేమగల తండ్రి, మీ ప్రేమను ఇంత శక్తివంతమైన మరియు త్యాగ పద్ధతిలో ప్రదర్శించినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు