ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనలను రక్షించడానికి దేవుని ప్రణాళిక అపురూపమైనది. మన విశ్వం యొక్క సృష్టి కోసం అతని నమూనాలు మన ఊహకు మించినవి. అతను తెలివి మరియు జ్ఞానంలో చాలా గొప్పవాడు. ఆయన దగ్గరకు వెళ్లి మన జీవితంలో ఆయన చేసే పనికి, ఆయన ఇష్టమును జరిగించడానికి నా హృదయమును తెరవమని అడగడం తప్ప ఇంకేం చేయగలం.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన గొప్ప తండ్రీ, ప్రపంచంలో మీ స్థిరమైన ఉనికి యొక్క శక్తికి ప్రతి వసంతకాలంలో నన్ను తిరిగి మేల్కొల్పినందుకు ధన్యవాదాలు, కానీ నా జీవితంలో ఇది ఇంకా ఎక్కువే. నేను చేసే పనులన్నింటిలో నీకు మొదటి స్థానం ఇవ్వాలని కోరుతున్నందున ఈరోజు నన్ను ఆశీర్వదించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు