ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ విషయంలో మీరు బహుశా ఇలాంటి అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటారు. మీరు ఎలా వున్నారు అని ఎవరైనా అడుగుతారు. మొదట, వారు ఆసక్తి కనబరుస్తారు, కానీ మీరు మీ హృదయ భారాన్ని పంచుకోవడం ప్రారంభించినప్పుడు, వారు నిజంగా వినడం లేదని మరియు నిజంగా ఆసక్తి చూపడం లేదని మీరు గ్రహించడం ప్రారంభిస్తారు; ఇలా అడుగుట ద్వారా వారు మర్యాదగా మాత్రమే ఉన్నారు. చాలా మందికి చాలా భారాలు ఉన్నాయి, ఎక్కువగా ఏమి చేయాలో వారికి తెలియదు. అయితే, పరలోకంలో ఉన్న మా తండ్రి " మీ చింత యావత్తు నా మీద వేయుడి ". నేను మీతో నిజాయితీగా శ్రద్ధ వహిస్తున్నందున మీరు వాటన్నింటినీ నాతో పంచుకోవచ్చు."అని చెప్పుచున్నాడు.

Thoughts on Today's Verse...

You've probably had a similar experience to this one. Someone asks you how you're doing. At first, they seem interested, but as you begin to share the burdens of your heart, you begin to realize that they aren't really listening and aren't really interested; they're just being polite. Most people have so many burdens they simply don't know what to do with more. Our Father in heaven, however, says "Cast all your anxieties on me. You can share all of them with me, because I genuinely care for you."

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను చాలా విధాలుగా ఆశీర్వదించబడ్డాను. మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు. నాకు కొన్ని నిజంగా భారమైన విషయాలు ఉన్నాయి, అయితే,అవి నాకు ఇబ్బందిని కలిగిస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరికి ఏది ఉత్తమమైనదో మరియు మీకు అత్యంత మహిమను తెచ్చేవి ఏవో వాటిగురించి ఆలోచించండి. (దయచేసి మీ భారాలను మరియు ఆందోళనలను ప్రభువుతో పంచుకోండి.) నా మాటలు మరియు నా హృదయాన్ని విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను.ఆమెన్.

My Prayer...

Father, I have been blessed in so many ways. Thank you so very much. I do have some really burdensome things, however, that trouble me. Please do with the following concerns what is best for each of the people involved and what brings you the most glory. (Please share your burdens and concerns with the Lord.) I thank you for listening to my words and my heart. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 పేతురు 5:6-7

మీ అభిప్రాయములు