ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నీతిని కనుగొనడం ఎందుకు చాలా కష్టమో ఇప్పుడు నాకు తెలుసు: ఎందుకనగా నీతిని విత్తేవారు అనేకమంది లేరు ! పరలోకపు జ్ఞానం భూసంబంధమైన త్యాగపూరిత చర్యతో నిండి ఉంది. జ్ఞానం అనేది మీకు తెలిసినది కాదు, జ్ఞానమనగా అది మీరు విత్తేది అని ఇది నాకు శక్తివంతమైన గుర్తు !

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు జ్ఞానముగల తండ్రీ, యేసులో స్వచ్ఛత, శాంతిని సృష్టించడం, గుర్తింపు , విధేయత, దయ, మంచి ఫలం, నిష్పాక్షికత మరియు నిజాయితీని ప్రదర్శించినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను అతనిలా జీవించాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ వారం ఈ లక్షణాలను ప్రదర్శించే శక్తిని మరియు ధైర్యాన్ని అడుగుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు