ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం ఆయనను వెతకాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు. నిజానికి, ఆయనను వెతకడానికి ఆయన మనలను చేశాడు! అయితే, దురదృష్టవశాత్తు , మనం తరచుగా ఒకటి లేదా రెండు క్షణాలకు మన దృష్టిని ఆకర్షించే ఇతర విషయాలతో పాటు దేవుణ్ణి వెతుకుతాము. మన హృదయం యొక్క మొదటి ఆజ్ఞను కలిగి ఉన్న దేవుని నుండి మనం ఎప్పటికీ తప్పుకోకూడదు. దేవుడు మాత్రమే మన పూర్తి భక్తికి అర్హుడు

Thoughts on Today's Verse...

God wants us to seek him. In fact, he made us to seek him! Unfortunately, however, we often seek God along with the other things that draw our eye for a moment or two. We must never let anything detract from God having first command of our heart. Only God is worthy of our full devotion.

నా ప్రార్థన

నీతిమంతుడవైన మరియు పరిశుద్ధ తండ్రీ, దయచేసి నన్ను ఏక హృదయంతో ఆశీర్వదించండి. ప్రియమైన ప్రభూ, ఇతర విషయాలు మీ నుండి నా దృష్టిని మరల్చటానికి మరియు మీ రాజ్యాము కొరకైన నా సేవలో జోక్యం చేసుకోవడానికి అనుమతించినందుకు నన్ను క్షమించు . అన్ని ఇతర ఆందోళనలు మరియు ఆసక్తుల కంటే మీ రాజ్య విషయాలపై పవిత్రమైన అభిరుచిని నాకు నింపండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Righteous God and Holy Father, please bless me with an undivided heart, one that seeks you as the first and ordering priority of my life. Forgive me, dear Lord, for letting other things distract my focus from you and interfere with my service to your Kingdom. Fill me with a holy passion for Kingdom matters above all other concerns and interests. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యిర్మీయా 29:13

మీ అభిప్రాయములు