ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం ఆయనను వెతకాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు. నిజానికి, ఆయనను వెతకడానికి ఆయన మనలను చేశాడు! అయితే, దురదృష్టవశాత్తు , మనం తరచుగా ఒకటి లేదా రెండు క్షణాలకు మన దృష్టిని ఆకర్షించే ఇతర విషయాలతో పాటు దేవుణ్ణి వెతుకుతాము. మన హృదయం యొక్క మొదటి ఆజ్ఞను కలిగి ఉన్న దేవుని నుండి మనం ఎప్పటికీ తప్పుకోకూడదు. దేవుడు మాత్రమే మన పూర్తి భక్తికి అర్హుడు

నా ప్రార్థన

నీతిమంతుడవైన మరియు పరిశుద్ధ తండ్రీ, దయచేసి నన్ను ఏక హృదయంతో ఆశీర్వదించండి. ప్రియమైన ప్రభూ, ఇతర విషయాలు మీ నుండి నా దృష్టిని మరల్చటానికి మరియు మీ రాజ్యాము కొరకైన నా సేవలో జోక్యం చేసుకోవడానికి అనుమతించినందుకు నన్ను క్షమించు . అన్ని ఇతర ఆందోళనలు మరియు ఆసక్తుల కంటే మీ రాజ్య విషయాలపై పవిత్రమైన అభిరుచిని నాకు నింపండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు