ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยากให้เราแสวงหาพระองค์ จริงๆแล้ว พระองค์สร้างเราเพื่อให้แสวงหาพระองค์ น่าเสียดายที่บ่อยครั้งเราแสวงหาพระเจ้าพร้อมๆกับแสวงหาสิ่งอื่นๆ ที่ดึงดูดเราไป เราต้องไม่ให้อะไรมาเป็นที่หนึ่งแทนที่พระเจ้า มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ควรค่าแก่การอุทิศตนของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรม พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอโปรดประทานใจที่มั่นคง ใจที่แสวงหาพระองค์เป็นอันดับแรกและเป็นที่หนึ่งในชีวิตของข้าพระองค์ ดอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงยกโทษที่ข้าพระองค์ให้สิ่งอื่นมาดึงความสนใจและทำให้มีผลต่องานของพระองค์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยความรักที่บริสุทธิ์เพื่ออาณาจักรที่อยู่เหนือสิ่งใด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น