ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆర్థికంగా ధనవంతులైన వారికి ఇది సందేశం .కాదు ,ఆ సంపద కావాలనుకునే మనందరికీ వర్తిస్తుంది ఇది. దానిని ఆరాధించడం, దానిని కోరుకోవడం మరియు భూసంబంధమైన సంపదను వెంబడించడం మనలను తీవ్ర ప్రమాదానికి గురిచేస్తుంది. యేసు చెప్పిన మాటలను గుర్తుచేసుకుందాం: "మొదట దేవుని రాజ్యాన్ని, ఆయన నీతిని వెతకండి, ఈ విషయాలన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడుతాయి.

Thoughts on Today's Verse...

This is not a message for folks who are financially rich. No, this is for all of us who want to have that wealth. Craving it, coveting it, and going in pursuit of earthly wealth expose us to grave danger. Let's be reminded of Jesus' words: "Seek first God's Kingdom and his righteousness, and all these things will be added unto you."

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, మీ అనేక ఆశీర్వాదాలకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీరు ఇప్పటికే నాకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలతో సంతృప్తిగా మరియు ఉదారంగా ఉండటానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. దయచేసి మీపై మరియు మీ కుమారుడిపై నా దృష్టిని ఉంచడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి! మీ కుమారుడు మరియు నా రక్షకుడైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Thank you, dear Father, for your many blessings. Please help me to be satisfied and generous with the blessings you have already given me. Please help me keep my focus on you and your Son! In the name of your Son and my Savior, Jesus, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 తిమోతికి 6:9

మీ అభిప్రాయములు