ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇప్పటికే ఆర్థికంగా ధనవంతులైన వారికి సందేశం కాదు ఇది . లేదు, ఆ సంపదను కలిగి ఉండాలని కోరుకునే మనందరికీ ఇది. దాని కోసం తృష్ణ, కోరిక మరియు భూసంబంధమైన సంపదను వెంబడించడం ద్వారా మనం అనేక ఘోరమైన ప్రమాదాలకు గురవుతాము. మనం చూసేవన్నీ కోరుకునేలా చేసే ప్రకటనలు మరియు సోషల్ మీడియా సందేశాల ద్వారా ప్రేరేపించబడిన మరియు ఆకర్షించబడిన ప్రపంచంలో, మనం , "మీరు ఆశించవద్దు ..." అనేది ఇప్పటికీ దేవుని పది ఆజ్ఞలలో ఒకటి. అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ దురాశను నిరోధించడంలో సహాయపడే సానుకూల ఆజ్ఞను యేసు మనకు గుర్తుచేశాడు: "మొదట దేవుని రాజ్యమును మరియు ఆయన నీతిని వెదకుడి, అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు చేర్చబడతాయి" (మత్తయి 6:3)

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, మీ అనేక ఆశీర్వాదాలకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీరు ఇప్పటికే నాకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలతో సంతృప్తిగా మరియు ఉదారంగా ఉండటానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. దయచేసి మీపై మరియు మీ కుమారుడిపై నా దృష్టిని ఉంచడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి! మీ కుమారుడు మరియు నా రక్షకుడైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు