ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่ร่ำรวยนะ แต่กำลังพูดถึงพวกเราทุกคน ที่อยากร่ำอยากรวย ทั้งอยากได้ ทั้งโลภ และไล่ล่าสิ่งของที่อยู่ในโลกซึ่งจะนำไปสู่ความพินาศ อย่าลืมสิ่งที่พระเยซูเตือนสิ ที่ว่า "จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แก่ท่าน"

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาผู้เป็นที่รัก สำหรับพระพรมากมาย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักพอใจและรู้จักแบ่งปันพระพรที่พระองค์ให้นั้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระองค์ และพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า องค์พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น