ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని నీడలా సన్నిహితంగా ఉండడం, ఆయన ఆశ్రయమిచ్చే సౌఖ్యంలో పాలుపంచుకోవడం ఎంత మంచిది. మన హృదయాలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాలని ఎంచుకుంటే అతను ఎంతో దూరంలో లేడు. దగ్గరికి వెళ్లాలని ఎంచుకుందాం!

నా ప్రార్థన

ఓ గొప్ప సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, మంచి కాపరి మరియు అబ్బా తండ్రీ, నీ సామీప్యాన్ని నాకు తెలియజేయుము. నేను మీ పవిత్రతను మరియు దయను ప్రతిబింబించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నేను మీ సమక్షంలో జీవించాలని కోరుకుంటున్నాను. యేసు రక్తము ద్వారా నేను మీ ప్రేమ మరియు దయ యొక్క పూర్తి హామీతో మీకు దగ్గరవుతున్నాను. యేసు నామంలో, అన్ని నామములను మించిన నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు