ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

బైబిల్ యొక్క ప్రారంభ అధ్యాయాలలో అనేక గొప్ప సత్యాలు మనకు బోధించబడ్డాయి. మొదట, మనము స్త్రీ, పురుషులముగా దేవుని స్వరూపంలో చేయబడ్డాము. రెండవది, మనం భిన్నంగా (మగ మరియు ఆడ) తయారుచేయబడ్డాము. మూడవది, మనం ఒకరినొకరు ఆశీర్వదించడానికి మరియు ఒకరినొకరు అభినందించుకొనడానికి తయారు చేయబడ్డాము. నాల్గవది, భార్యాభర్తలు తమ కుటుంబాలను విడిచిపెట్టి, వారి జీవితాలను కలిసి నిర్మించుకున్నారు (ఆది 1: 26-2: 25). జీవితానికి జీవిత భాగస్వామిని కనుగొనడం అంటే దేవుడు తన స్వరూపంలో సృష్టించినది, నిజంగా మంచిది మరియు దేవుడు నిజంగా కోరుకునేదాన్ని కనుగొనడమే.

Thoughts on Today's Verse...

Several great truths are taught us in the opening chapters of the Bible. First, we are made in God's image, both male and female. Second, we are made to be different (male and female). Third, we are made to bless each other and be complements of one another. Fourth, a husband and wife were made to leave their families of origin and build their lives together (Gen. 1:26-2:25). To find a spouse for life, one created by God in his image, is to find what is truly good and what God truly desires.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నా జీవితం కోసం మీ ప్రణాళికకు ధన్యవాదాలు. (వివాహితుల కోసం) నా జీవిత భాగస్వామికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను మరియు ఆ వ్యక్తిని అన్ని విధాలుగా ఆశీర్వదించడంలో మరియు నెరవేర్చడంలో మీ సహాయం అడుగుతున్నాను. (వితంతువుల కోసం) ప్రియమైన తండ్రీ, నా నష్టం మరియు దుః ఖాన్ని మీరు ఓదార్చాలని మరియు మీరు ఈ ప్రత్యేక వ్యక్తి ద్వారా నా నా జీవితాన్ని ఆశీర్వదించిన మీకు నా కృతజ్ఞతలని మీకు తెలుసును.(ఒంటరివారి కోసము ) నా జీవిత మార్గాన్ని తెలుసుకోవడానికి మరియు నేను చిత్తశుద్ధితో మరియు విశ్వాసంతో జీవించే విధంగా ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి నన్ను ఉపయోగించమని మీరు నాకు సహాయం చేయమని నేను కోరుతున్నాను. (విడాకులు తీసుకున్నవారికి) ప్రియమైన తండ్రీ, మీరు నా నష్టాలలో నాకు సహాయము చేయమని మరియు మీకు సేవ చేయడానికి మరియు మీకు మహిమను తెచ్చేందుకు నన్ను ఉపయోగించమని నేను అడుగుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father, I thank you for your plan for my life. (for the married) I thank you for my spouse and ask for your help in blessing and fulfilling that person in every way. (for the widowed) I ask, dear Father, that you comfort my feelings of loss and grief, and that you know my thanks for this special person through whom you blessed my life. (for the single) I ask that you help me know the path for my life and use me to bless others in the way that I live with integrity and faithfulness. (for the divorced) I ask, dear Father, that you minister to my sense of loss and that you use me to serve you and bring you glory. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of సామెతలు 18:22

మీ అభిప్రాయములు