ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความจริงที่ดีเยี่ยมหลายอย่างสอนเราในบทเริ่มต้นของพระคัมภีร์ อย่างแรกพระเจ้าสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ ทั้งชายและหญิง อย่างที่สอง พระองค์สร้างเราให้แตกต่าง (ทั้งชายและหญิง) อย่างที่สาม พระองค์สร้างให้เราเป็นพระพรแก่กันและกัน และเติมเต็มให้แก่กัน อย่างที่สี่ มนุษย์เราถูกสร้างให้จากครอบครัวและสร้างครอบครัวขึ้นใหม่ด้วยกัน (ปฐมกาล 1:26-2:25) การที่จะหาคู่ชีวิต ผู้ที่พระเจ้าสร้างตามพระฉายาของพระองค์ ก็เป็นการหาในสิ่งที่ดี

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับแผนงานในชีวิตของข้าพระองค์ (สำหรับคนที่แต่งงานแล้ว) ขอบพระคุณสำหรับคู่แต่งงานและขอพระองค์ทรงช่วยอวยพรและเติมเต็มคู่ชีวิตคนนั้นในทุกๆทาง (สำหรับคนที่เป็นหม้าย) พระบิดา ขอทรงปลอบประโลมความรู้สึกเศร้าเสียใจและความรู้สึกสูญเสีย และขอพระองค์ทรงรับรู้ว่าข้าพระองค์รู้สึกขอบคุณมากเพียงใดที่พระองค์ประทานคนคนนี้ให้ในชีวิต (สำหรับคนโสด) ข้าพระองค์ขอที่พระองค์จะช่วยให้รู้ทางเดินในชีวิต และใช้ข้าพระองค์ให้เป็นพระพรแก่คนอื่นในทางที่ข้าพระองค์รักษาความซื่อสัตย์ (สำหรับคนที่หย่าร้าง) พระบิดา ขอพระองค์ทรงดูแลความรู้สึกสูญเสียของข้าพระองค์ และขอทรงใช้ข้าพระองค์ในงานของพระองค์และนำพระสิริมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น