ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเรียนรู้ความจริงอันยิ่งใหญ่หลายอย่างจากพระคัมภีร์ปฐมกาล อย่างแรก พระเจ้าสร้างเราตามแบบพระฉายาของพระองค์ ทั้งชายและหญิง อย่างที่สอง พระองค์สร้างเราให้แตกต่าง (เป็นชายและหญิง) อย่างที่สาม พระองค์สร้างให้เราเป็นพระพรแก่กันและกัน และเติมเต็มให้แก่กัน อย่างที่สี่ สามีภรรยาถูกสร้างมาให้ละพ่อแม่และไปสร้างครอบครัวของตัวเอง (ปฐมกาล 1:26-2:25) การที่จะหาคู่ชีวิตที่พระเจ้าสร้างตามแบบพระฉายาของพระองค์นั้น ก็เป็นการหาสิ่งที่ดีจริงๆและพระเจ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่พระองค์ได้วางแผนให้กับชีวิตข้าพเจ้า (สำหรับคนแต่งงาน) ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับคู่ครองของข้าพเจ้า และโปรดอวยพรและเติมเต็มเธอในทุกๆทาง (สำหรับคนเป็นหม้าย)ข้าแต่พระบิดา โปรดปลอบใจข้าพเจ้าที่ได้สูญเสียคนรักไป และอยากขอบคุณพระองค์ที่นำเธอเข้ามาสู่ชีวิตข้าพเจ้า (สำหรับคนโสด) โปรดเปิดหนทางให้กับชีวิตของข้าพเจ้า และใช้ข้าพเจ้าที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นและใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและซื่อสัตย์ (สำหรับคนที่หย่าร้าง) ข้าแต่พระบิดา โปรดดูแลความรู้สึกสูญเสียของข้าพเจ้า และโปรดใช้ข้าพเจ้าในการงานของพระองค์และถวายเกียรติให้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น