ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు మన ఆధునిక ప్రపంచంలోని పెద్ద నగరాల గురించి ఆలోచించినప్పుడు, మీరు దేని గురించి ఆలోచిస్తారు? యేసు వారిని చూస్తున్నాడు , మరియు ఆ గొప్ప నగరాల్లో పోగొట్టుకున్న ప్రజలు రక్షింపబడాలని ఉద్రేకంతో ఆరాటపడతాడు!

నా ప్రార్థన

అతి పరిశుద్ధ మరియు ప్రేమగల దేవా , మీ కుమారుని సువార్త మరియు కృపతో ప్రపంచంలోని గొప్ప నగరాలలో కోల్పోయిన ప్రజలను చేరుకోవాలనే అభిరుచిని మాలోను, మీ సంఘములోను చైతన్య పరచండి. ప్రపంచంలోని ఏకైక నిజమైన ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు