ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคุณนึกถึงเมืองใหญ่ๆ ในโลกปัจจุบัน คุณคิดถึงเรื่องอะไร สำหรับพระเยซู เมื่อพระองค์มองเมืองเหล่านั้น พระองค์รู้สึกสงสารอยากให้ผู้ที่หลงหายในเมืองใหญ่ๆเหล่านั้นได้รับความรอด

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงรักและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ขอทรงฟื้นฟูจิตใจเรา คริสตจักรของพระองค์ ให้อยากที่จะออกไปหาคนที่หลงหายในเมืองใหญ่ๆ ของโลกนี้ เพื่อเอาเรื่องข่าวดีของพระเยซูและพระคุณของพระบุตรของพระองค์ ไปประกาศให้กับพวกเขารู้ อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของโลกนี้ คือพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น