ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పౌలున మరణాన్ని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఆయన కలిగియున్న విశ్వాసానికి నేను చాలా కృతజ్ఞుడను . అతను అన్నింటినీ విడిచిపెట్టాడు మరియు సంఘము యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందుతున్నాడు, కాని అతనికి రెండు విషయాలు తెలుసు: ఒకటి అతను ప్రభువుకు నమ్మకంగా సేవ చేసాడు రెండవది అతను చనిపోయినప్పుడు ప్రభువు అతన్ని స్వీకరిస్తాడు! ఆ రెండు విషయాలు మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన లక్ష్యాలు కాదా? కాబట్టి అవి మన లక్ష్యాలు అయితే, వాటిని నెరవేర్చడానికి ప్రతిరోజూ ఎలా జీవిస్తాము?

నా ప్రార్థన

నమ్మకమైన మరియు ప్రేమగల దేవా, నీ కృప ద్వారా మీరు నన్ను రక్షణ తో ఆశీర్వదించారు. దయచేసి ఆ దయ యొక్క ఐశ్వర్యములతో నన్ను బలపరచండి. నేను కొన్నిసార్లు బలహీనంగా ఉన్నాను మరియు నా విశ్వాసం నుండి తప్పుకుంటాను. మీ దయ విలాసవంతమైనదని నాకు తెలుసు, కాని నేను దాని విషయములో తెగించుట లేదా దుర్వినియోగం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. నేను నిన్ను ముఖాముఖిగా చూసే రోజు మరియు మీ మహిమను మరియు విజయంలో మీతో పంచుకొను రోజు వరకు మీ కోసం నమ్మకంగా మరియు ఉత్తేజముతో జీవించడానికి నాకు బలం మరియు ధైర్యం ఇవ్వండి యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change