ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సమస్త అయోమయాలను తొలగించినప్పుడు, మీ నిజమైన ఆశ ఏమిటి? మీరు డిప్లొమాలు, అవార్డులు, ప్రశంసలు మరియు గౌరవాలను పక్కన పెట్టినప్పుడు, మీ ప్రాముఖ్యతకు ఆధారం ఏమిటి? నిరీక్షణకు ఒక మూలం మరియు ప్రాముఖ్యత యొక్క ఒక ఆధారం నమ్మదగినదినవాడు మాత్రమే.ఒక్కడే - అదే యెహోవా దేవుడు - శాశ్వతంగా ఉంటాడు! పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రి మాత్రమే మన జీవితం ప్రాముఖ్యమైనదని హామీ ఇస్తాడు. కాబట్టి మన ఆశను యెహోవా మీద ఉంచి ఆయనను మనకు ఆశ్రయం చేద్దాం!

Thoughts on Today's Verse...

When all the clutter is stripped away, what is your real hope? When you push aside the diplomas, awards, accolades, and honors, what is the basis of your significance? Only one source for hope and only one basis of significance is trustworthy. Only One — the Lord God — endures forever! Only our Father in heaven guarantees that our life is significant. So let's place our hope in the Lord and have him be our refuge!

నా ప్రార్థన

యెహోవా, దేవా మరియు మా తండ్రుల విమోచకుడా , మీ అనేక వాగ్దానాలను నెరవేర్చువాడా , నా నిరీక్షణ, నా భవిష్యత్తు మరియు నా ప్రాముఖ్యతను మీ చేతుల్లో ఉంచడానికి నన్ను అనుమతించినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు నన్ను సిగ్గుపడనివ్వరు, కానీ ఆ రోజున నేను నీ సమక్షంలో నిలబడి మీ నీతిని నాతో పంచుకుంటానని తెలుసుకోవటానికి నాకు ధైర్యం మరియు విశ్వాసం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

O Lord, God and Redeemer of our Fathers, Keeper of your many promises, thank you for allowing me to place my hope, my future, and my significance in your hands. Give me the courage and the confidence to know that you will not let me be put to shame, but will share with me your righteousness on that day I stand in your presence. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 31:1

మీ అభిప్రాయములు