ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్పలాభసాధనమైయున్నది.( 1 తిమోతి 6:6 చూడండి ) కాబట్టి మనం సంతృప్తి చెందడానికి ఏం కావాలి ? మనకు ఆహారం, దుస్తులు ఉన్నంతవరకు మనం సంతృప్తిగా ఉండగలమని పౌలు తిమోతికి గుర్తుచేస్తున్నాడు . మన కోరికలు ఆ ఛానెల్ నుండి బయటపడినప్పుడు, అసూయ మరియు దురాశ మనలను స్వాధీనం చేసుకున్నప్పుడు, మన జీవితం అదుపు తప్పి, దేవునికి ప్రతిగా మనము దేనికొరకైతే ఆకలిగా ఉన్నామో దానిని మన విగ్రహముగా మార్చి ఆ స్థానమును భర్తీచేస్తాము.(కొలొస్సయులు 3: 5 కూడా చూడండి ). దేవుడు మనకు చాలినవానిగా ఉండాలని మరియు మిగిలినవాటిని తన దయతో పొంగిపొర్లుతున్నట్లుగా చూడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు!

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ దేవా, దురాశ మరియు అసూయ, అధిక మరియు దుబారాతో కూడిన జీవనశైలిలో చిక్కుకున్నందుకు నన్ను క్షమించు. మీరు నాపై విపరీతంగా కురిపించిన ఆశీర్వాదాలతో సంతృప్తి చెందడానికి మరియు మీలో మరియు మీరు నా జీవితంలో పెట్టిన మీ ప్రజలలో నా ఆనందాన్ని కనుగొనడానికి నా హృదయానికి సహాయం చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు