ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని ఉదార ​​కృప, ఊహించని ఆశీర్వాదం, క్రమశిక్షణద్వారా , సమకూర్పుద్వారా, అవకాశం లేదా మన మంచి ఆరోగ్యం ద్వారా కాక మనకు ఇవ్వనివి మనకు ఏమి ఉన్నాయి? మరియు మనము తీర్పు సింహాసనం ముందు నిలబడినప్పుడు, దేవుని కృపను ఎలా అర్థిస్తాము ? అయన కృపను కోరుకోవడము దేవుని స్వచ్ఛమైన, పవిత్రమైన మరియు సంపూర్ణమైన దేవుని ఉదారమైన మరియు ప్రేమగల బహుమతులపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది! మనము కలిగి ఉన్న, సాధించే, లేదా కొనుగోలు చేసే ఏదీ మనకు అలాంటి మేలును ఇవ్వదు. దేవుని ఔదార్యం, దయ మరియు ప్రేమ మాత్రమే పరలోకం యొక్క గొప్ప బహుమతులను మనకు తీసుకురాగలవు.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, మీ అద్భుతమైన మరియు విపరీత ఆశీర్వాదాలకు ధన్యవాదాలు. నా దగ్గర ఉన్నవన్నీ, నేను కలిగి ఉన్నవన్నీ, మరియు నేను ఎప్పటినుంచో ఆశిస్తున్నదంతా ఇప్పుడు ఉనికిలో వున్నవి అంటే అది మీరు నాపై చూపిన దయ మరియు కృప వల్ల మాత్రమే. ధన్యవాదాలు, యేసు నామంలో. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు