ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చెడు మరియు ప్రతికూల సమయాల్లో, దేవుని ప్రజలు తండ్రి యొక్క "గొప్ప మరియు విలువైన వాగ్దానాలను" కోల్పోతారు. దేవుడు ఈ వాగ్దానాలలో మనకు యుగాలుగా నమ్మకంగా వున్నాడు . ఈ గత విశ్వాసము మనము ఒక రోజు ఆయనతో పూర్తిగా అనుభవించే విమోచనకు సంబంధించిన వాగ్దానాన్ని విశ్వసించగలమని మనకు ఒక గుర్తు . మన చీకటి రాత్రిలో కూడా దేవుడు మనలను విడిచిపెట్టలేదు. మనం ఏమి చేస్తున్నామో, ఎలా భావిస్తున్నామో ఆయన చూస్తాడు మరియు ఆయనకు తెలుసు. అయితే, చాలా కష్టమైన సమయాల్లో మనం ఎలా జీవిస్తామో యెహోవా చూస్తున్నాడు. ఈ సమయాల్లో మనం నమ్మకంగా ఉంటామని ఆయనకు చూపించాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. ఆయనను విశ్వసించవచ్చని మరియు అతను మన ప్రపంచంలో మరియు మన జీవితాల్లో ఇంకా పని చేస్తున్నాడని మనం చూడాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. కాబట్టి ఇశ్రాయేలును సంరక్షించి, ఇశ్రాయేలు ద్వారా వాగ్దానం చేసిన మెస్సీయను తీసుకువచ్చిన దేవుడు కూడా మనలను సంరక్షిస్తాడు మరియు ఆశీర్వదిస్తాడు అని నమ్ముతూ విశ్వాసపాత్రంగా ఉండండి!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన యెహోవా, నా చీకటి పోరాటం లేదా ఎంతో సంతోషకరమైన కాలంలో, దయచేసి మీకు మరియు మీ ఇష్టానికి నమ్మకంగా ఉండటానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు