ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆశ్చర్యపరిచే అందం మరియు మిరుమిట్లు గొలిపే వైవిధ్యం గల విశ్వంలో, మన హృదయాలు దానిని సృష్టించిన మరియు ఇప్పుడు దానిని నిలబెట్టిన వ్యక్తి వైపుకు తిరిగి ఆకర్షించబడాలి. అతను మనకు తెలుసు మరియు అతను చెప్పడానికి చాలా మార్గాల్లో ప్రయత్నించిన వాటిని మనం నమ్మితే మనకు సహాయం చేస్తాడు: "నేను నిన్ను నా బిడ్డగా ప్రేమిస్తున్నాను మరియు మీకు మరియు మీరు ఇష్టపడే వారికి ఏమి జరుగుతుందో అనే దానిని గురించి నేను చాలా శ్రద్ధ వహిస్తాను."

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన సృష్టికర్త, గంభీరమైన ఆర్కిటెక్ట్ (వాస్తుశాల్పి) మరియు శాశ్వతమైన ఇంజనీర్, మీరు నా పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తున్నారని తెలుసుకోవడం నన్ను పూర్తిగా కలవరపరుస్తుంది మరియు ఆనందపరుస్తుంది. చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగిన అన్ని విషయాలతో, నన్ను తెలుసుకోవాలనే మరియు ప్రేమించాలనే మీ కోరిక వినయంగా మరియు నమ్మకము కలిగించేదిగా ఉంది. ఈ రోజు నేను మీ ఉనికి మరియు సంరక్షణ గురించి తెలుసుకుని ఆరాధిస్తాను , పని చేస్తాను మరియు సాక్ష్యమిస్తాను. ప్రియమైన తండ్రీ, యేసు నామంలో ధన్యవాదాలు. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change