ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు గుర్తింపు గురించి చాలా మందికి వారి వారి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఐతే అసలు సమస్య ఏమిటంటే, మీరు యేసు గురించి నమ్ముతున్నారా అనేది అసలు సమస్య . దేవుని కుమారుని గురించి మీరు నిర్ణయించేది మీ కోసం మరియు మీరు ప్రభావితం చేసేవారికి అదే సమస్తము అని అర్ధము . కాబట్టి యేసు తన శిష్యులతో అడుగుచున్న ప్రశ్నయైన "నేను ఎవరు అని మీరు అంటున్నారు?" మిమ్ములను అడుగుతున్నట్లుగా అనుకొనండి : మీ సమాధానం పేతురు మాదిరిగానే : “మీరు మెస్సీయ, దేవుని కుమారుడు.” గా ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, మీ కుటుంబంలో నా ప్రభువు, రక్షకుడు, స్నేహితుడు మరియు అన్నయ్య అయిన యేసుకు ధన్యవాదాలు. మీ గురించి మాకు వెల్లడించడానికి అతన్ని పంపినందుకు నేను మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తున్నాను మరియు సిలువపై ఆయన ప్రదర్శించిన మీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. యేసు క్రీస్తు, సజీవ దేవుని కుమారుడు మరియు స్వేచ్ఛ, క్షమాపణ, ప్రక్షాళన మరియు సంపూర్ణ మోక్షాన్ని తీసుకురాగల ఏకైక రక్షకుడని నేను నమ్ముతున్నాను. ధన్యవాదాలు! యేసు శక్తివంతమైన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు