ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นใครนั้น ก็มีความคิดเห็นมากมายที่แตกต่างกันไป แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่า ตัวคุณคิดว่าพระเยซูเป็นใคร ตัดสินใจให้ดีๆนะว่าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเป็นใคร เพราะมันจะมีผลต่อทั้งชีวิตของเราและต่อคนที่เราเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น ให้ถือว่าพระเยซูกำลังถามคุณด้วย ตอนที่พระเยซูถามพวกศิษย์ว่า "คุณคิดว่าเราเป็นใคร" ผมอธิษฐานว่า คำตอบของคุณจะเหมือนกับที่เปโตรตอบคือ "พระองค์เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าได้เจิมไว้ และเป็นพระบุตรของพระเจ้า”

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่บนสวรรค์ ขอบคุณสำหรับพระเยซู ผู้เป็นทั้งองค์เจ้าชีวิต พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อน และพี่ชายคนโตของข้าพเจ้าในครอบครัวของพระองค์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ส่งพระเยซูมาเปิดเผยตัวของพระองค์เองให้กับเราได้เห็น และข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่สำแดงผ่านมาทางพระเยซูบนไม้กางเขนนั้น ข้าพเจ้าเชื่ออย่างมั่นคงว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้เป็นอยู่ และเป็นพระผู้ช่วยหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะนำเสรีภาพ การอภัย การชำระ และความรอดที่ครบถ้วน ขอบคุณจริงๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น