ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పర్వతాలను చూసినప్పుడు వాటి ముందు మనము చిన్నగా అనిపిస్తాము , అది మనకంటే ఎంత పెద్దదో మాత్రమే కాకుండా, మనం ఉన్నదానికంటే ఇక్కడ ఎంత ఎక్కువ కాలం ఉందో కూడా తెలుసు. కానీ ప్రభువు ఏ పర్వతానికైనా కంటే కూడా చాలా కాలం ముందు ఉన్నాడు మరియు అది ఏమీ లేకుండా కరిగిపోయిన తర్వాత కూడా చాలా కాలం ఉండనున్నారు . అతను భద్రత మరియు స్థిరత్వం యొక్క ఏకైక కొండ. మనకున్న సర్వస్వము ఆయనలో కనబడుచున్నది.

నా ప్రార్థన

నేను నిత్యుడను , ఉన్నవాడు మరియు ఎప్పటికీ ఉంటాను, మీరు ఎల్లప్పుడూ నా దేవుడు, నా విమోచకుడు, నా రక్షకుడు, నా గొర్రెల కాపరి మరియు నా తండ్రి అని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. నా రేపటినంతా నీకు అంకితం చేస్తున్నాను. నా ప్రభువైన యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change